Obowiązek Podzielonej Płatności

O mechanizmie split-payment pisaliśmy wcześniej tutaj. W tym artykule zajmiemy się zmianami, jakie wprowadza obowiązek podzielonej płatności dla przedsiębiorców. 

Dla kogo stosowanie split-payment jest obowiązkowe?

Mechanizm Podzielonej Płatności (dalej MPP) będzie dotyczył:

 1. Przedsiębiorców, którzy oferują produkty i usługi objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem lub solidarną odpowiedzialnością podatkową.
 2. Podatników realizujących transakcje, których przedmiotem są:
  1. Części lub akcesoria pojazdów silnikowych
  2. Węgiel i produkty pochodne
  3. Maszyny i urządzenia elektryczne (ewentualnie części i akcesoria)

Aby zaistniała konieczność zastosowania MPP, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. Kwota brutto realizowanej transakcji przekracza 15 tysięcy złotych i
 2. Przynajmniej jedna pozycja na fakturze znajduje się na liście wyliczonych towarów i usług w załączniku numer 15 ustawy o VAT.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie stosowania split-payment

Sprzedawca jest zobowiązany, by oznaczać każdą fakturę, która spełnia oba wypisane wyżej wymagania i musi przyjąć płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Nabywca, gdy otrzyma fakturę spełniającą oba warunki musi opłacić ją w ramach MPP. Nie ma dla niego znaczenia, czy sprzedawca właściwie oznaczył dokument. Nawet jeśli tego nie uczynił, nabywca i tam powinien rozpoznać konieczność zastosowania mechanizmu split-payment i zastosować się do zasad takiej płatności!

Jeśli dla nabywcy ciągła ocena konieczności zastosowania MPP wydaje się zbyt kłopotliwa, może stosować podzieloną płatność każdorazowo, co zwalnia go z obowiązku analizy opłacanych faktur i jednocześnie chroni przed ryzykiem popełnienia błędu w tym zakresie.

Solidarna odpowiedzialność podatkowa

Solidarna Odpowiedzialność (dalej SO) obowiązuje, gdy kwota brutto transakcji nie przekracza 15 tysięcy złotych, ale dotyczy produktów lub usług wymienionych w załączniku numer 15 ustawy o VAT. 

O konieczności zastosowania SO decyduje jednoczesne spełnienie dwóch warunków:

 1. U sprzedawcy powstanie zaległość podatkowa w rozliczeniu za okres dokonania zakupu ORAZ
 2. Nabywca mógł mieć podejrzenia, że kwota podatku (w całości lub w jej części) nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. 

Podejrzenia te są szczególnie zasadne, jeśli warunki transakcji będą odbiegać od zwykle stosowanych praktyk w tym zakresie lub gdy cena zakupionych towarów będzie zauważalnie niższa od ich wartości rynkowej.

Solidarna odpowiedzialność może zostać zniesiona dla nabywcy:

 1. Gdy ten uzasadni, że te szczególne okoliczności nie wpłynęły na niezapłacenie podatku
 2. Gdy nabywca kupuje paliwo na stacjach benzynowych
 3. Jeśli nabywca opłaci należność dobrowolnie korzystając z mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z mechanizmu split-payment oraz solidarnej odpowiedzialności:

Jeśli sprzedawca nie oznaczy faktury słowami “mechanizm podzielonej płatności”, zostanie ukarany trzydziestoprocentową sankcją VAT. Sankcji nie ma, jeśli nabywca, mimo braku oznaczenia, opłaci fakturę w ramach split-paymentu. 

Jeśli nabywca nie opłaci faktury spełniającej wyliczone wcześniej wymagania w formie split-payment, mu także grozi sankcja 30-proc. VAT. Osoby fizyczne mogą ponieść za ten czyn odpowiedzialność karno-skarbową. W takiej sytuacji nie ma sankcji VAT, ale karą jest grzywna do wysokości 720 stawek dziennych. Nabywca może jednak uniknąć swej odpowiedzialności, jeśli sprzedawca rozliczy cały VAT z faktury.